:: Uttaradit Technical College :: Imagination is more important than knowledge. :: Service Mind ::
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
ตำแหน่งที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
งานทวิภาคี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,094  
เข้าชมปีนี้ : 6,046  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,875  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุม [อ่าน : 3 ครั้ง]    ขอเชิญครูนิเทศ ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559. ประชุม [อ่าน : 37 ครั้ง]
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [อ่าน : 153 ครั้ง] เรียนเชิญครูที่ปรึกษา นักศึกษา ปวช.3 กลุ่มฝึกงานและครูนิเทศ [อ่าน : 179 ครั้ง]
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 [อ่าน : 164 ครั้ง] ขอเชิญหัวหน้าแผนกและผู้เกียวข้องกับการจัดตารางเรียนตารางสอน [อ่าน : 129 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   [อ่าน : 126 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดย นางเ ..... (อ่านต่อ)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง  [อ่าน : 358 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558  [อ่าน : 444 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน59
English camp 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.2559
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
ดูรายการทั้งหมด  
 
MN_ฝ่ายวิทยาลัย
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาการก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
  MN_การอาชีพพิชัย
  MN_งานทวิภาคี
  MN_พัสดุกลาง