:: Uttaradit Technical College :: Imagination is more important than knowledge. :: Service Mind ::
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
ตำแหน่งที่ตั้งวิทยาลัยฯ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
งานทวิภาคี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 39  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,100  
เข้าชมปีนี้ : 9,802  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,631  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่จะออกฝึกงานในเดือนตุลาคม 2559 [อ่าน : 12 ครั้ง] ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงไม้ชนิดกลึงลอกแบบ [อ่าน : 8 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ [อ่าน : 16 ครั้ง] สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 38 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ร่วมกันเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ [อ่าน : 66 ครั้ง] การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project - Based Learning : PjBL [อ่าน : 53 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   [อ่าน : 466 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดย นางเ ..... (อ่านต่อ)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง  [อ่าน : 748 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558  [อ่าน : 820 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
นักศึกษา ปวส.1โยธา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ร
จดลงนามความร่วมมือฝึกงานกับสถานประกอบการณ์ MOU
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญประจำปี 2559
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ร่วมกันเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ดูรายการทั้งหมด  
 
MN_ฝ่ายวิทยาลัย
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_งานประกันคุณภาพ
  MN_แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาการก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
  MN_การอาชีพพิชัย
  MN_งานทวิภาคี
  MN_พัสดุกลาง