กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ชื่อโครงการเครื่องผสมอาหารหมู ปวช3/4 กลุ่ม1

บทที่ 1
1.1        ความเป็นมาของโครงการ
      เป็นที่ทราบกันดีว่า  อาชีพเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศและและนอกประเทศเป็นอย่างยิ่งในแต่ละภูมิประเทศ นั้น ก็มีผู้ประกอบการอาชีพด้านการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเลี้ยงสุกรทางกลุ่มจึงคิดเครื่องผสมอาหารสุกรขึ้นมา เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการผสมอาหารสุกรด้วยมือมากยิ่งขึ้น
      สุกรเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยง เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงงาย ประชากรสามารถประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมได้และเป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศและอีกทั่วทั้งภาคอีกด้วยแต่การผสมอาหารหมูเพื่อเลี้ยงต้องผ่านการผสมให้ได้ปริมาณที่เท่าเทียมกัน และจึงจะเอาไปให้สุกรกิน ชวยประหยัดเวลาและพลังงานอย่างยิ่งเราจึงคิดค้นเครื่องผสมอาหารหมูขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาในการผสมอาหารหมูดีมากกว่าเดิมเช่นประหยัดเวลาและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผสมอาหรเป็นต้น สร้างเครื่องผสมอาหารหมูเพื่อจะได้ผสมอาหารในปริมาณมาก และเครื่องนั้นทำความสะอาดง่ายอีกด้วยการรักษาดูแลเครื่อง ผสมครวนเอาไว้ที่โปร่งแสงแต่ไม่ครวนไว้กลางแดด ควรทำทำความสะอาดทุกคั่งหลังการทำงานเพื่อรดคราบ สกปรกครวนตรวจสอบอยู่เป็นประจำ
       ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจให้คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญในการคิดค้นและสร้างเครื่องผสมอาหารหมูที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเวลากว่าการใช้  แรงงานคนโดยประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการผสมอาหารหมูให้สะดวกยิ่งขึ้น
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
       1. เพื่อสร้างเครื่องผสมอาหารหมูด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้คนผสมด้วยมือ
       2. เพื่อพัฒนาและจัดสร้างเครื่องผสมอาหารหมูพร้อมคู่มือการใช้งานหนึ่งชุด
       3. เพื่อประยุกต์ใช้วิชาความรู้ทางช่างกลโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ขอบเขตของโครงการ
       1.สร้างเครื่องผสมอาหารหมูโดยใช้มอเตอร์กระแสสลับขนาด 2 HP  220 V  เป็นต้น
        2.  ได้อาหารหมูประมาณ 20-40 กิโลกรัมต่อนาที
        3.เปรียบเทียบประสิทธ์ภาพการทำงานของเครื่องผสมอาหารหมูกับการใช้แรงงานคน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
         1.ได้เครื่องผสมอาหารหมูที่สามารถผสมอาหารที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเวลากว่าการใช้แรงงานคน
         2. ได้เครื่องผสมอาหารหมูที่สามารถผสมอาหารได้ปริมาณมากขึ้น
          3.สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้งานจริง
1.5  วิธีการดำเนินการดำเนินการ
         1.ขั้นตอนการวางแผนศึกษาและรวบรวมสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับโครงงาน
         2.  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิบัติ
         3.  ขั้นตอนการทดลองใช้งานและเก็บข้อมูลหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารหมู
1.6 นิยามศัพท์
1.6.1  มอเตอร์ (Moter) หมายถึง ตัวปั่นไฟทำให้เครื่องทำงาน เป็นต้นกำลังของพลังงาน
1.6.2  เพลา (Axle) หมายถึง แกนเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อส่งกำลังไปยังใบตัด
1.6.3 สายพาน (Belting) หมายถึง อุปกรณ์ส่งกำลังที่ใช้ร่วมกับมูเล่ ทำงานส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังเพลางาน
1.6.4  มูเล่  (Fluid) หมายถึง อุปกรณ์ส่งกำลังที่ยึดติดกับเพลา
1.6.5*ตุ๊กตา*(Ball*Bearing)*หมายถึง*อุปกรณ์จับยึดเพลามีตลับลูกปืนประคองเพลาสามารถหมุนในแนวแกนได้ โครงนอกสามารถติดยึดกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
1.6.6  สวิตช์ (Breaker) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับ เปิด-ปิด สวิตช์กระแสไฟฟ้าของเครื่อง
1.6.7*เหล็กฉาก*(Angle ber) หมายถึง เหล็กสำรับทำโครงสร้างของเครื่อง เพื่อใช้ยึดอุปกรณ์ต่างๆของเครื่อง
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

สอบถามเรื่องตัวโครงงานครับ
ไม่ทราบว่าพอมีแบบให้ดูได้หรือไม่
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด