กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องคั้นน้ำกระทิ

บทที่ 1
ความเป็นมาและความสำคัญของปํญหา
1.1   ความเป็นมาของโครงการ
             ปัจจุบันนี้ ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะมีกะทิเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นที่จะทำเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัดขึ้น การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัดให้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด
ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัดกับเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบอื่นๆ

การทดลองได้เปรียบเทียบวิธีการคั้นน้ำกะทิ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ใช้เครื่องคั้นนำกะทิที่ประดิษฐ์ได้ปริมาณน้ำกะทิโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 786.67 cm3 รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 ใช้มือในการคั้นน้ำกะทิได้ปริมาณกะทิเฉลี่ย 538.67 cm3 และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มที่ 3 ใช้แม่แรงในการคั้นน้ำกะทิได้ปริมาณน้ำกะทิเฉลี่ย 410 cm3 ซึ่งในกลุ่มที่ 1 คือ การใช้เครื่องคั้นน้ำกะทิที่ประดิษฐ์จะได้ปริมาณมากที่สุด ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้น้ำกะทิที่มากในเวลาที่ประหยัด

1.2   วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาออกแบบการประดิษฐ์เครื่องคั้นนํ้ากะทิแบบ ประหยัดอย่างมีประสิทธิภาพ.
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องคั้นนํ้ากะทิแบบประหยัด

1.3  ขอบเขตของโครงการ
     1.  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสถานประกอบการจำหน่ายกะทิสดในตลาด
     2.  พื้นที่ทำการศึกษาเป็นการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ
     3.  ประชากรที่ทำการศึกษาเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายกะทิสดหรือผู้ผลิตที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ             กระบวนการผลิตกะทิสด
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
      1.  แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายกะทิสดถูกสุขลักษณะ
      2.   แนวทางในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะผู้ประกอบการจำหน่ายกะทิสด
      3.   แนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.5  วิธีการดำเนินการ
      1.   ขั้นตอนการวางแผนศึกษาและรวบรวมข้อมูลและสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับโครงการ
      2.   ขั้นตอนการดำเนินการและปฏิบัติโครงการ
      3.   ขั้นตอนทดลองใช้งานและเก็บของข้อมูลหาประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด
      4.   ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่สมดุลกับเครื่องและวิเคราะห์สรุปผล
1.6  นิยามศัพท์
1.  มอเตอร์    หมายถึง   ตัวปั่นไฟทำให้เครื่องทำงานกำลังพลังงานเป็นต้น แกนเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อส่งกำลัง
2.  สายพาน   หมายถึง   อุปกรณ์ส่งกำลังที่ใช้ร่วมกับมูเล่ย์ทำงานส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังเพลางาน
3.  มูเล่ย์         หมายถึง   อุปกรณ์ส่งกำลังที่ยึดติดกับเพลา
4.  สวิตช์        หมายถึง   อุปกรณ์สำหรับเปิดปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าของเครื่อง
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด