กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า

นายวัชรพงษ์ คาระวะ ปวช.3/4 เลขที่ 9
นายชาญเดช เพ็งปาน ปวช.3/4 เลขที่ 2
นายอนุชาติ เมืองก้อน ปวช.3/4 เลขที่ 14
                 ต้นกําลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์กําลังไฟฟ้า350 วัตต์ความเร็วรอบ 2,750 รอบ/นาทีจํานวน1 ตัวแหล่งจ่ายพลังงานใช้แบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งใช้แกนเพลาในการส่งกําลังให้กับชุดใบมีดหรือลวดเอ็นในการตัดหญ้าสามารถควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของใบมีดหรือลวดเอ็นตัดหญ้าในลักษณะ ชุดเร่งและสามารถปรับความเร็วมอเตอร์ขณะตัดหญ้าได้สูงสุด 1,670 รอบ/นาทีผู้จัดทําออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าฯ นําแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้วัสดุ, รายละเอียดโครงสร้างและพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดหญ้าฯ นําไปทดลองใช้งานภาคสนามเพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการทํางาน, สมรรถนะด้านการใช้งานและความเหมาะสมด้านการใช้งาน
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด