สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561