สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561