สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บทความเสียงที่ 1 พื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช้ยาเสพติด (สัปดาห์ที่ 1)
หากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ประเทศของเราก็จะปลอดจากโรคโควิด 19
ปัญหายาเสพติดก็เช่นกัน หากไม่มีหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด
หมู่บ้านชุมชนของเราก็จะปลอดภัยจากยาเสพติด
ซึ่งพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ใช้ยาเสพติดนี้
เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้
ตั้งแต่ในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยเริ่มจาก

 • พื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สามารถสร้างขึ้นได้
  ด้วยการให้เวลาและความรักกับคนในครอบครัว สื่อสารกันด้วยหัวใจ
  รู้จักฟัง รู้จักพูด สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจลูกหลาน
  เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง
  ฝึกให้ลูกหลานสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ฝึกแก้ไขปัญหา
  การตัดสินใจและฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี รวมถึงวางกฎและความรับผิดชอบ
  หรือหน้าที่ช่วยเหลืองานในบ้าน
 • พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
  สามารถร่วมสร้างด้วยการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง
  ส่งเสริมพื้นที่เชิงบวก สร้างกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เฝ้าระวังปัญหา
  เช่น เดินเวรยาม หรือตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน
  และให้โอกาสแก่ผู้ที่พลั้งพลาดใช้ยาเสพติด ตั้งแต่การค้นหา
  ช่วยเหลือเพื่อให้เข้ารับการบำบัด ดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
  เมื่อมีรักและเข้าใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว
  และหากเราสอดส่องอย่างใส่ใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
  พื้นที่ปลอดภัย เราทุกคนร่วมสร้างได้
  “Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่

เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”