นายสุชิน อิ่มสุขศรี

วิชาเครื่องทำความเย็น รหัสวิชา 2104-2007

เอกสารที่แนบมา : แผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารที่แนบมา 2 : รายละเอียดการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง

เอกสารที่แนบมา 3 : ใบงานที่ 14