แบบฟอร์มส่งข้อมูล ITA ทุกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2563
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ประกอบด้วย
O8 Q&A
O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน

ประกอบด้วย
O10 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การให้บริการ

ประกอบด้วย
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
O17 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ประกอบด้วย
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกอบด้วย
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563

ประกอบด้วย
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกอบด้วย
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี 2563
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกอบด้วย
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกอบด้วย
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปี 2563
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกอบด้วย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 แผนป้องกันการทุจริต

ประกอบด้วย
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

ประกอบด้วย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2562
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563