วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา “วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชา กีฬาเด่น”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บริการคืองานของเรา” และเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย

วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บริการชุมชนอย่างมืออาชีพ”

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ

2. พัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างแผนความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

5. ส่งเสริมการต่อยอด นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

6. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการให้เป็นระบบและรวดเร็ว

8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีทักษะภาษาสากลและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

9. บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพโดยสุจริต

และก้าวทันต่อเทคโนโลยี

2. เพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในกระบวนการเรียนรู้

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีการคิดค้น สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐาน

ความเป็นไทยและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข