งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เนื่องด้วยงานการบัญชี ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ศธ 0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

2.1 การเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือ ปิดประกาศในที่สาธารณะ (โดยให้เริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) ดังนั้นงานการบัญชีจึงขอเปิดเผยงบทดลอง Gfmis ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ลง Website ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ตามไฟท์ที่แนบมานี้

เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ